Inför kvinnodagen 8 mars

7 mars 2023

Miljard skattepengar från det feministiska Sverige till kvinnoförtryckande politisk islam

Det offentligt jämställda och feministiska Sverige har strösslat minst en miljard av svenska skattepengar till det ideologiskt kvinnoförtryckande Islamiska Förbundet (IFiS) och dess nätverk. En ideologi som strider mot svensk grundlag och svenska lagar mot könsdiskriminering. Förbundet kontrolleras av 13 män och har lyckats etablera över 20 muslimska/islamiska organisationer i Sverige.

Helene Bergman, research & text. Caroline Thelning, redigering & layout.

Kärringbloggen är helt beroende av läsarnas ekonomiska bidrag.

Swisha 123 22 07 975 eller PG 62 42 09-3

2019 fick tre av dessa organisationer 618 miljoner svenska skattekronor. 2016 lyckades de få 437 miljoner i bidrag. Organisationerna har dessutom lyckats sätta undan 250 miljoner som eget kapital. Det skriver fakultetsopponenten och statsvetaren Khaled Salih i senaste numret av Kvartal. Khaled Salih var opponent på Sameh Egyptsons mycket debatterade doktorsavhandling.

De svenska skattepengarna har gått till en islamistisk ideologi som anser att kvinnor ska ha en manlig förmyndare. Att kvinnor inte ska arbeta utanför hemmet. Att kvinnor inte får vägra sin make samlag. Att kvinnor ska täcka hela kroppen. Att en man får ha fyra fruar, men inte vice versa. Att sex före äktenskapet bör straffas. Att en flicka ska vara oskuld innan äktenskapet. Att en man ska ärva dubbelt så mycket som en kvinna. Och att en blick från en kvinna är att betrakta som en djävulens pil.

”… på fredlig väg omvandla Sverige till ett Kalifat under sharialagar”

Jag har läst, särskilt kapitlet om ”Kvinnans ställning” i Dr Sameh Egyptsons avhandling ”Global politisk islam? Muslimska brödraskapet och Islamiska förbundet i Sverige.” I avhandlingen redovisar Sameh Egyptson kopplingen mellan Muslimska Brödraskapet och Islamiska Förbundet i Sveriges samsyn vad gäller bland annat kvinnan. Som kvinnokämpe och aktiv i kvinnokampen särskilt på 70 – 80-talen då en mängd lagar för kvinnors frihet instiftades och den svenska jämställdheten fick fäste, grips jag av en helig vrede när jag inser att svenska högt uppsatta s k feministiska politiker skänkt bort minst en miljard av våra skattepengar till en kvinnoförtryckande politisk rörelse. En politisk rörelse som smart använt och utnyttjat religionen som täckmantel för att få tillgång till svenska skattepengar.
 Och de som skänkt bort våra skattepengar verkar inte ha förstått?! att målet för denna politiska rörelse är att på fredlig väg omvandla Sverige till ett Kalifat under sharialagar, där kvinnans primära roll är att vara moder, hustru och hemmafru.

I sin avhandling redovisar Dr Egyptson kvinnans ställning utifrån tre aspekter

1) Mannens förmyndarskap i familjen
2) Könsseparation, sexuell attraktion och klädkod
3) Skillnaderna i juridisk status mellan kvinnor och män

Kärringbloggen kommer att i detalj och ur ett svenskt kvinnoperspektiv redovisa de tre avsnitten. Jag börjar med ”Mannens förmyndarskap i familjen”.

I sin avhandling jämför Sameh Egyptson mannens roll i den politiska islamfamiljen med den som rådde i Sverige för drygt 100 år sedan. Då kvinnorna i Sverige precis fått rösträtt 1921. I den patriarkala islamistiska familjen är det år 2023 mannens överhöghet (qawama) som gäller. Det är han som har ansvar för familjens försörjning och inte minst moral. Kvinnans roll är att ansvara för hemmet.
Dock inför Gud är de lika, bara det att Gud har givit kvinnan och mannen olika biologiska roller. Det hävdar Hassan al Banna som grundade Muslimska Brödraskapet och vars ideologi IFiS följer.

”Med andra ord, en kvinnas …primära roller är att vara moder, hustru och sköta hemmet.”

Al-Bannas efterföljare och uttolkare Abdullah al-Khatib besökte Sverige 1994 just inbjuden av Islamiska Förbundet. Dessa patriarkala män har till sin egen fördel tolkat mans- respektive kvinnorollen. Visserligen säger Brödraskapet att ”de erkänner kvinnors rättigheter fullt ut, personliga, medborgerliga och politiska. Och att Brödraskapet bryr sig lika mycket om kvinnor som män. Sameh Egyptson skriver i sin avhandling:
”Al-Banna sammanfattar sin ståndpunkt som så:
”… islam ger kvinnan fullständiga personliga och politiska rättigheter. Men män och kvinnor har olika roller i samhället som baseras på naturliga, biologiska skillnader; därför ger islam vägledning för kvinnor att fullfölja sina av Gud givna naturliga roller som för al- Banna härrör från deras reproduktiva funktioner. Med andra ord, en kvinnas …primära roller är att vara moder, hustru och sköta hemmet.”

Och min synpunkt är att därmed är kvinnan fast i hemmet, fjättrad vid en man, utan möjlighet till egen försörjning och utan möjlighet till ett eget liv. För socialdemokraten Olof Palme var jämställdheten mellan kvinnor och män en central fråga. I flera stora tal lyfte han fram frågan. Vid det socialdemokratiska kvinnoförbundets kongress 1972 sa han:
”Principen om kvinnans likaberättigande är självklar.”

Vi kvinnokämpar höll med och kallade hemmafrurollen för att ”vårda frisk man i hemmet.”

”… enligt hans ”islam” ska kvinnor inte yrkesarbeta utanför hemmet. Nej istället ska de försörjas av mannen som också är familjens ledare.”

För att återgå till Al- Banna så menar han att tecken på en god uppfostran för kvinnor är;
”Att lära kvinnor vad de behöver veta och det är att läsa, skriva, räkna, religion och historia.”
Brödraskapet/Islamiska Förbundet i Sverige med sin patriarkala samhällssyn anser också att könsseparering är viktigt eftersom det är sexuellt upphetsande för pojkar att ha samröre med flickor och därför ska könen separeras. Det är också därför kvinnor ja, till och med unga flickor måste täcka sig.

Islamiska Förbundet i Sverige har sagt sig vara för jämställdhet men svensk jämställdhet är inte samma sak som islamistisk jämställdhet.
Sameh Egyptson menar i sin avhandling att här finns ett glidande språkbruk:
”Det är vanligt inom islamisk och islamistisk retorik att påtala kvinnans ”fullständiga” rättigheter, men det man då menar är de rättigheter som definieras ”fullständigt” av Koranen och sharia. Kvinnans och mannens rättigheter och skyldigheter är alltså inte lika rättigheter och skyldigheter.

Enligt Pernilla Ouis som skrivit ”Om könsroller i islam,” är könsrollerna inom islam en andlig inställning av att man ska respektera varandra. Islams syn på jämställdhet betyder därmed inte att män och kvinnor har samma rättigheter och skyldigheter.
Al-Banna hävdar till exempel att enligt hans ”islam” ska kvinnor inte yrkesarbeta utanför hemmet. Nej istället ska de försörjas av mannen som också är familjens ledare. Gud har nämligen gett mannen tålamod och framsynthet och det är han som försörjer familjen:

”Om familjestrukturen kollapsar kommer det att påverka mannen och göra honom till förlorare,” skriver Sameh Egyptson och citerar:
”Mannens förmyndarskap är givet av Gud och de överlägsna psykologiska egenskaper som Gud gav mannen vid skapelsen.” Och skriver Sameh Egyptson:
”Vi möter alltså hos Brödraskapets viktigaste nutida ideologi och teoretiker en patriarkalisk samhällssyn som är grundligt förankrad i religionen.”
Sameh Egyptson citerar också från en intervju med Abdirizak Waberi, dåvarande ordförande för IFiS och fd moderat politiker men även känd från Römosseskolan i Göteborg. I tidningen Ottar säger Waberi att om en man och hustru träter måste mannen enligt Koranen först prata med kvinnan och sluta ha samlag med henne. Om hon fortsätter att vara olydig kan hon straffas. Sameh Egyptson skriver: ”Så står det i Koranen. Men det gäller inte om makarna träter om vem som ska köra barnen till fotbollsmatchen utan om kvinnan har begått äktenskapsbrott och det står slå, inte aga. Och Sameh fortsätter:

”Waberis tolkning av qawama (mannens förmyndarskap) och formuleringen av att ”slå”, inte aga är medvetet eller omedvetet förenklade eller vilseledande. Waberi, som är utbildad islamist enligt ”al-Bannas skola,” vet mycket väl att straffet för äktenskapsbrott enligt sharia i Koranen är något mycket skarpare än ett slag med en symbolisk käpp.” Dessutom hävdade Waberi i sin intervju att mannens sexlust är mycket större än kvinnans och att mannen därför har rätt att ha fyra hustrur. Dessutom har kvinnan inte någon rätt att vägra samlag.

Samtyckeslagen är mycket tydlig: en person måste kunna bevisa att samtycke funnits under en sexuell akt, det vill säga att den andra personen deltagit frivilligt.

”Imamen påpekade också att en kvinna inte har rätt att vägra maken samlag utom i två situationer.”

När Waberi sedan skriftligen undertecknade Moderata Samlingspartiets krav på demokratisk människosyn förklarade han att det han sagt i Ottar var ”islams uppfattning” nämligen Brödraskapets islam. Och det är tack vare Sameh Egyptsons avhandling som det blir tydligt att det finns en klar koppling mellan Brödraskapet och IFiS, vilket inte tidigare har framgått. Sameh Egyptson skriver vidare: 
”Den patriarkala kvinnosynen förekommer av allt döma också vid Brödraskapets moskéer i Sverige. Det framgår av SVT-dokumentären ” Imamernas råd” från år 2012”. Där frågar en muslimsk kvinna klädd i niqab Islamiska förbundets imam i Göteborgsmoskén vad hon ska göra eftersom hennes man brukade misshandla henne och att hon därför inte ville ha samlag med honom.

Sameh Egyptson skriver: ”Trots att imamen fick veta att mannen misshandlade sin fru, vilket är förbjudet i svensk lag, och att han samtidigt var gift med två kvinnor, vilket också är förbjudet i svensk lag, saknade imamen förståelse för den bristande viljan att ha en sexuell relation med sin man. Imamen avvisade också kvinnans önskan att anmäla detta till polisen eftersom detta kunde ge mannen två eller tre år i fängelse.”

Imamen påpekade också att en kvinna inte har rätt att vägra maken samlag utom i två situationer. Det första är sjukdom och det andra under hennes menstruation. Sameh Egyptson citerar också rapporten ”Om islam och muslimer,” skriven på arabiska. ”Där finns en uppmaning till muslimska kvinnor i Sverige att inte använda sina svenska lagliga rättigheter för att skydda sig från våld utan att istället förhålla sig underordnade sina män: ”En uppmaning till varje syster som djupt bryr sig om Guds religion:

”Akta dig, min muslimska syster, att lämna ditt rike till följd av en dispyt med din make och fly till en kvinnojour där utgången i de flesta fall blir separation, skilsmässa och förstörelse av den muslimska familjen. Det är bättre för dig, min muslimska syster att vända dig till imamen, moskén och de välvilliga muslimerna kan skipa rättvisa åt var och en, utan partiskhet och de juridiska kommittéerna är tillgängliga och redo att lösa muslimernas problem och deras belöning ligger hos Gud.”

Och sedan kommer paradoxen där Imamen menar att: ”Kvinnojourerna är till häften vinstdrivande där de ansvariga lever på pengar från de projekt som finansieras av kommuner och officiella myndigheter.” Detta sägs medan de själva plockat ut minst en miljard för sin kvinnoförtryckande agenda.

Dags för Kvinnokampen 2.0!

//Helene Bergman

[rpost]
Kärringbloggens innehåll är grundlagsskyddat. Kommentarsfältet inkluderas inte. Du som kommenterar är därför ansvarig för det du skriver.