KRONOLOGI I ASSANGEAFFÄREN ENLIGT ÅKLAGARMYNDIGHETEN

PROCESSEN I SVERIGE 2010

20 augusti 2010
Jouråklagare anhåller Julian Assange i sin frånvaro, misstänkt för våldtäkt och ofredande.

21 augusti 2010
Ärendet överförs till ordinarie åklagare på City åklagarkammare i Stockholm.

25 augusti 2010
Åklagaren beslutar att lägga ned förundersökningen om våldtäkt.

27 augusti 2010
Advokat Claes Borgström, målsägarbiträde till de kvinnor som anmält Assange, begär överprövning av åklagarens beslut om att lägga ned förundersökningen om våldtäkt. Överprövningsbegäran skickas till Utvecklingscentrum Göteborg.

1 september 2010
Överåklagare Marianne Ny beslutar återuppta förundersökningen om våldtäkt. Förundersökningen om ofredande utvidgas till att omfatta samtliga händelser i anmälan.

September 2010
Utredningen fortskrider.

27 september 2010
Julian Assange anhålls i sin frånvaro.

September-oktober 2010
Åklagaren gör upprepade försök att hålla förhör med Julian Assange.

18 november 2010
Marianne Ny begär Julian Assange häktad i sin frånvaro, på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt, tre fall av sexuellt ofredande samt olaga tvång. Skälet är att han inte kunnat höras under förundersökningen. Stockholms tingsrätt beslutar att häkta Assange i sin frånvaro, i enlighet med häktningsframställan. För att verkställa häktningsbeslutet beslutar åklagaren att efterlysa Assange internationellt och utfärda en så kallad europeisk arresteringsorder.

22 november 2010
Julian Assange överklagar tingsrättens häktningsbeslut till Svea hovrätt.

24 november 2010
Svea hovrätt avslår överklagandet och beslutar att han ska vara fortsatt häktad, på sannolika skäl misstänkt för olaga tvång, två fall av sexuellt ofredande samt våldtäkt, mindre grovt brott. Den internationella efterlysningen och den europeiska arresteringsordern justeras i enlighet med hovrättens beslut.

30 november 2010
Julian Assange överklagar Svea hovrätts häktningsbeslut till Högsta domstolen.

2 december 2010
Högsta domstolen beslutar att inte medge Julian Assange prövningstillstånd. Svea hovrätts beslut står därmed fast. På begäran av brittisk polis kompletteras den europeiska arresteringsordern med information om maxstraffen för brotten sexuellt ofredande och olaga tvång.

PROCESSEN I STORBRITANNIEN

7 december 2010
Julian Assange grips av brittisk polis.

16 december 2010
Häktningsförhandling i Westminster Magistrates’ Court i London. Domstolen beslutar att han ska släppas fri mot borgen.

7-8 februari 2011
Förhandling i London om överlämnande enligt en europeisk arresteringsorder.

24 februari 2011
Domstolen (City of Westminster Magistrates’ Court) tillkännager sitt beslut om att överlämna Julian Assange enligt arresteringsordern. I sitt beslut konstaterar domstolen bland annat att Assange inte varit tillgänglig för förhör i Sverige.

Mars 2011
Julian Assange överklagar beslutet om överlämnande till Sverige.

12-13 juli 2011
Förhandling i High Court i London om överlämnande enligt en europeisk arresteringsorder.

2 november 2011
High Court i London beslutar att överlämnande ska ske i enlighet med den europeiska arresteringsordern. Beslutet kan överklagas.

15 november 2011
Julian Assange begär prövning av beslutet från High Court att han ska överlämnas till Sverige. Detta ska prövas av The Administrative Court, där en förhandling ska hållas den 5 december.

5 december 2011
Domstolen ger Assange rätt att inom 14 dagar begära prövningstillstånd vid Storbritanniens Högsta domstol.

16 december 2011
Storbritanniens högsta domstol, the Supreme Court, ger Assange prövningstillstånd. Förhandlingen startar den 1 februari 2012.

1 – 2 februari 2012
The Supreme Court prövar om åklagare är att anse som en rättslig myndighet enligt den engelska lagstiftningen om den europeiska arresteringsordern.

30 maj 2012
The Supreme Court meddelar att man beslutat att avslå Assanges överklagan och att han därmed ska överlämnas till Sverige. Man beviljar dock försvaret 14 dagar att lämna in en begäran om att domstolen ska öppnas för fortsatta överläggningar.

12 juni 2012
Assange lämnar in begäran om att domstolen ska återuppta förhandlingarna.

14 juni 2012
The Supreme Court avslår Assanges begäran om att förhandlingarna ska återupptas. Man beslutar också att tidsperioden för att hämta Assange till Sverige inte ska börja löpa förrän efter 14 dagar.

19 juni 2012
Assange begär politisk asyl på ecuadorianska ambassaden i London.

16 augusti 2012
Ecuador beviljar Assange asyl.

PROCESSEN I SVERIGE 2014 – 2017

24 juni 2014
Assange begär omprövning av Stockholms tingsrätts häktningsbeslut.

1 juli 2014
Åklagarna inkommer med skriftligt yttrande i häktningsfrågan till Stockholms tingsrätt.

16 juli 2014
Stockholms tingsrätt beslutar att Assange ska vara fortsatt häktad.

12 september 2014
Assange överklagar via sina advokater tingsrättens häktningsbeslut.

23 september 2014
Efter överklagan av häktningsbeslutet inkommer åklagarna med skriftligt yttrande till Svea hovrätt.

27 oktober 2014
Nytt skriftligt yttrande från åklagarna till Svea hovrätt. Åklagarna bestrider alltjämt yrkandet att hovrätten ska häva beslutet om häktning av Julian Assange.

10 november 2014
Försvararna lämnar yttrande över åklagarnas skrivelse.

20 november 2014
Svea hovrätt beslutar att Julian Assange ska vara fortsatt häktad i sin frånvaro.

8 december 2014
Assange överklagar hovrättens beslut till Högsta domstolen.

10 mars 2015
Högsta domstolen förelägger riksåklagaren att lämna en svarsskrivelse om häktningsfrågan.

13 mars 2015
Åklagarna begär Assanges tillstånd att förhöra honom i London.

24 mars 2015
Riksåklagaren lämnar en svarsskrivelse till Högsta domstolen om häktningsfrågan. Assange bör vara fortsatt häktad, men riksåklagaren tillstyrker att Högsta domstolen prövar frågan.

16 april 2015
Assange ger tillstånd till förhör med vissa villkor.

17 april 2015
Åklagarna begär förtydligande från Assange om villkoren för förhör.

11 maj 2015
Högsta domstolen beslutar att Assange ska vara fortsatt häktad i sin frånvaro.

29 maj 2015
Åklagarna ansöker om rättslig hjälp från Justitiedepartementet för att kunna förhöra Assange på ambassaden i London. Ansökan skickas elektroniskt till enheten för brottmålsärenden och rättslig samarbete (BIRS) vid Justitiedepartementet.

1 juni 2015
Åklagarna expedierar begäran om rättslig hjälp underskrivna per post. BIRS tar vid för att i sedvanlig ordning översätta och legalisera framställan varefter den senare överlämnas till Ecuador.

15 juni 2015
Åklagarmyndigheten publicerar lägesrapport i Assangeärendet.

16 – 17 juni 2015
Biträdande åklagaren i ärendet, chefsåklagare Ingrid Isgren, reser till London med ambitionen att förhöra Julian Assange på Ecuadors ambassad. Något tillstånd kommer dock inte, varför förhöret inte kan genomföras.

13 augusti 2015
Förundersökningen mot Julian Assange läggs ned i vissa delar.

22 december 2015
Åklagaren sänder en begäran, via Justitiedepartementet, till Ecuador om att förhöra honom på Ecuadors ambassad i London.

Januari 2016
Ecuadors riksåklagare avslår, på formella grunder, den svenska åklagarens begäran om förhör.

22 februari 2016
Assanges advokater begär omprövning av Stockholms tingsrätts häktningsbeslut.

8 mars 2016
Åklagarna skickar en förnyad begäran, via Justitiedepartementet, till Ecuador om att förhöra Assange på Ecuadors ambassad i London.

23 – 30 mars 2016
Assanges advokater kompletterar begäran om omprövning av häktningsbeslutet.

30 mars 2016
Stockholms tingsrätt begär att åklagarna ska yttra sig i häktningsfrågan senast den 13 april.

13 april 2016
Åklagarna lämnar ett skriftligt yttrande till Stockholms tingsrätt om häktningen av Julian Assange. Assanges advokater har begärt att häktningsbeslutet mot deras klient ska hävas, vilket åklagarna motsätter sig.

17 maj 2016
Åklagarna lämnar ett skriftligt yttrande till Stockholms tingsrätt, som svar på försvarets yttrande den 9 maj. Åklagarna motsätter sig Julian Assanges advokaters begäran att häktningsbeslutet mot deras klient ska hävas.

25 maj 2016
Stockholms tingsrätt beslutar att Julian Assange ska vara fortsatt häktad.

8 augusti 2016
Ecuador meddelar att man accepterar åklagarnas begäran att få förhöra Assange på landets ambassad i London.

9 augusti 2016
Julian Assange överklagar tingsrättens häktningsbeslut till Svea Hovrätt.

12 september 2016
Svea Hovrätt kommer den 16 september klockan 11 att meddela beslut i häktningsfrågan.

14 september 2016
Riksåklagarämbetet i Ecuador meddelar att Julian Assange kommer att förhöras måndag den 17 oktober på Ecuadors ambassad i London.

16 september 2016
Svea hovrätt beslutar att Julian Assange ska vara fortsatt häktad i sin frånvaro.

13 oktober 2016
Riksåklagarämbetet i Ecuador meddelar att förhöret med Julian Assange är framflyttat till den 14 november. Skälet är att Assanges advokat ska ha möjlighet att närvara.

14 – 15 november 2016
Julian Assange förhörs på Ecuadors ambassad i London. Förhöret genomförs av Ecuadoriansk åklagare.

5 januari 2017
Ecuadorianska myndigheter överlämnar en skriftlig rapport från förhöret med Assange. Rapporten skickas på översättning.

15 mars 2017
Merparten av rapporten från Assangeförhöret är översatt.

3 maj 2017
Assanges advokater begär omprövning av Stockholms tingsrätts häktningsbeslut.

4 maj 2017
Stockholms tingsrätt begär att åklagarna ska yttra sig i häktningsfrågan senast den 17 maj.

12 maj 2017
Beslut från Stockholms tingsrätt om anstånd i yttrande om häktningsfrågan.

19 maj 2017
Överåklagare Marianne Ny beslutar att lägga ned förundersökningen om misstänkt våldtäkt av Julian Assange.

2019

11 april 2019
Efter uppgifter om att Julian Assange är gripen i London, har målsägarbiträdet i Sverige begärt att den svenska förundersökningen om våldtäkt ska återupptas.
Ärendet handläggs på Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum Göteborg. Vice överåklagare Eva-Marie Persson leder arbetet.

13 maj 2019
Förundersökningen i Assangeärendet återupptas.

20 maj 2019
Assange begärd häktad i sin utevaro.

3 juni 2019
Uppsala tingsrätt håller häktningsförhandling. Tingsrätten beslutar att inte häkta Julian Assange.

20 juni 2019
Åklagaren kommer inte att överklaga Uppsala tingsrätts beslut att inte häkta Julian Assange i sin frånvaro.

3 juli 2019
Lägesrapport.

9 september 2019
Lägesrapport.

18 november 2019
Inbjudan till pressträff den 19 november.

19 november 2019
Förundersökningen mot Assange läggs ned.

2020

17 augusti 2020
Preskriptionstiden för brotten löpte ut.